Heinda Tin Mine: Hidden Behind Thai Business Investor

Heinda Mine is a large old tin mine in the northern part of the Great Tenasserim River Basin in Tanintharyi Region (Division) of Myanmar. The mine is in the proximity of Myitta town and around 45 kilometres away from Dawei city. Current concession area of the tin mine covers around 5,000 rai or 2,097 acres … Continue reading Heinda Tin Mine: Hidden Behind Thai Business Investor

Circumventing State’s Responsibility in Transboundary Investment: the case of Pak Beng Hydropower Project in Laos PDR

Exporting electricity from hydropower especially dams on the Mekong river is one of Lao PDR’s major economic development strategy planned for the next decades with Thailand set to be one of its main partners in the trade. Therefore, despite ongoing disputes over large dams currently under construction by Laos on the Mekong river, namely Xayaburi … Continue reading Circumventing State’s Responsibility in Transboundary Investment: the case of Pak Beng Hydropower Project in Laos PDR

Dawei Project: Its Development and Impacts and People’s Struggles

For years, the Thai government and the government of the Union of Myanmar have cooperated to push the Dawei Deep Seaport and Special Economic Zone Project (Dawei Project). Agreeing to the development of transport connection between Dawei and Laem Chabang Deep Seaport on Thailand’s eastern coast, parties to the agreement claimed benefit both countries would … Continue reading Dawei Project: Its Development and Impacts and People’s Struggles

โครงการทวาย: ว่าด้วยพัฒนาการ ผลกระทบ และการต่อสู้

หลักกิโลเมตรที่ 0 หมุดหมายอันเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เกือบทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ร่วมมือผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) นับตั้งแต่ปี 2551 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศพม่ากับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังของประเทศไทย โดยชูประเด็นผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองประเทศ โดยพม่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ขณะที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาชายฝั่งด้านตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด และหากมองไปในระดับภูมิภาคอาเซียน ทวายจะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงของเส้นทางการค้า การผลิต และการขนส่งที่สำคัญในระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ด้วย (Southern Economic Corridor)  ซึ่งโดยโครงการนี้มีบริษัทเอกชนไทยคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งได้รับสิทธิในการพัฒนาและดำเนินการบริหารโครงการฯ ตามระยะเวลาการเช่าที่ดิน 75 ปี ในพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร (กว่า 1.5 แสนไร่ หรือประมาณเกือบ 10 เท่าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) รวมทั้งการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างไทย-พม่า จากพื้นที่โครงการไปยังด่านพุน้ำร้อนที่ จ. กาญจนบุรี ในระยะทาง 132 กิโลเมตร โครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมักถูกกล่าวถึงจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและสื่อบางสำนักในมิติของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยที่มิติของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ถูกกล่าวถึงและยังไม่เป็นที่รับรู้กันมากนัก … Continue reading โครงการทวาย: ว่าด้วยพัฒนาการ ผลกระทบ และการต่อสู้

Infographic: Xayaburi Hydropower Dam in Lao PDR

Introduction Xayaburi dam project is one of the cascade of 12 dams proposed on the mainstream of the lower Mekong River. Situated in northern Laos, it is the first ever project that has materialized. Its developer is Thailand-based Ch.Karnchang Public Company Limited (Ch.Karnchang) since 2007. Later in 2010, the Xayaburi Power Company Limited (XPCL) was … Continue reading Infographic: Xayaburi Hydropower Dam in Lao PDR