แถลงการณ์จากการประชุมเจรจากับบริษัทต้าถังกรณีโครงการเขื่อนปากแบง เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 17 มกราคม 2561

จากการประชุมเจรจาหารือระหว่างผู้แทนบริษัทต้าถัง(ลาว) เขื่อนไฟฟ้าปากแบ่ง จำกัด และตัวแทนภาคประชาชนริมแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมานั้น พวกเราได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการปกป้องแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของประชาชนในลุ่มน้ำ เราเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำของ และแม่น้ำโขง  คำว่าแม่ในภาษาไทย ลาว เขมร แปลว่าเป็นผู้ให้กำเนิดของพวกเรา เป็นแม่น้ำของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเชียงของ ปากแบง หรือของประเทศไทย หรือประเทศใด เพราะแม่น้ำโขงเป็นทรัพยากรข้ามพรมแดน ในการเจรจาและตัดสินใจใดๆ เราต้องเคารพถึงความคิดของแต่ละฝ่าย ทั้งพี่น้องชาวบ้านที่อาศัยเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต ต้องคำนึงถึงทุกคนให้มีส่วนร่วม Inclusive Development และต้องเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงองค์ความรู้ Knowledge-based Development  เป็นฐานในการพัฒนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ขอบคุณภาพถ่ายจาก: มูลนิธิแม่น้ำนานาชาติ) ในการประชุมดังกล่าว เราได้รับการติดต่อมาว่าจะเป็นการประชุมร่วมกับบริษัทจากจีน แต่ก็พบว่ามีตัวแทนของรัฐบาลลาว นำคณะเข้าร่วมด้วย คือ ดร.จันแสวง บุนนอง อธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สปป.ลาว และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา Norconsult ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากแบง จากการประชุมครั้งนี้ พวกเรายืนยันว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งลุ่มน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทางตอนบนในจีน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศมาตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนการพัฒนา สร้างการคิดใหม่ … Continue reading แถลงการณ์จากการประชุมเจรจากับบริษัทต้าถังกรณีโครงการเขื่อนปากแบง เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 17 มกราคม 2561

Heinda Tin Mine: Hidden Behind Thai Business Investor

Heinda Mine is a large old tin mine in the northern part of the Great Tenasserim River Basin in Tanintharyi Region (Division) of Myanmar. The mine is in the proximity of Myitta town and around 45 kilometres away from Dawei city. Current concession area of the tin mine covers around 5,000 rai or 2,097 acres … Continue reading Heinda Tin Mine: Hidden Behind Thai Business Investor

Circumventing State’s Responsibility in Transboundary Investment: the case of Pak Beng Hydropower Project in Laos PDR

Exporting electricity from hydropower especially dams on the Mekong river is one of Lao PDR’s major economic development strategy planned for the next decades with Thailand set to be one of its main partners in the trade. Therefore, despite ongoing disputes over large dams currently under construction by Laos on the Mekong river, namely Xayaburi … Continue reading Circumventing State’s Responsibility in Transboundary Investment: the case of Pak Beng Hydropower Project in Laos PDR

Dawei Project: Its Development and Impacts and People’s Struggles

For years, the Thai government and the government of the Union of Myanmar have cooperated to push the Dawei Deep Seaport and Special Economic Zone Project (Dawei Project). Agreeing to the development of transport connection between Dawei and Laem Chabang Deep Seaport on Thailand’s eastern coast, parties to the agreement claimed benefit both countries would … Continue reading Dawei Project: Its Development and Impacts and People’s Struggles

โครงการทวาย: ว่าด้วยพัฒนาการ ผลกระทบ และการต่อสู้

หลักกิโลเมตรที่ 0 หมุดหมายอันเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เกือบทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ร่วมมือผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) นับตั้งแต่ปี 2551 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศพม่ากับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังของประเทศไทย โดยชูประเด็นผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองประเทศ โดยพม่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ขณะที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาชายฝั่งด้านตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด และหากมองไปในระดับภูมิภาคอาเซียน ทวายจะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงของเส้นทางการค้า การผลิต และการขนส่งที่สำคัญในระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ด้วย (Southern Economic Corridor)  ซึ่งโดยโครงการนี้มีบริษัทเอกชนไทยคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งได้รับสิทธิในการพัฒนาและดำเนินการบริหารโครงการฯ ตามระยะเวลาการเช่าที่ดิน 75 ปี ในพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร (กว่า 1.5 แสนไร่ หรือประมาณเกือบ 10 เท่าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) รวมทั้งการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงพรมแดนระหว่างไทย-พม่า จากพื้นที่โครงการไปยังด่านพุน้ำร้อนที่ จ. กาญจนบุรี ในระยะทาง 132 กิโลเมตร โครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมักถูกกล่าวถึงจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและสื่อบางสำนักในมิติของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยที่มิติของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ถูกกล่าวถึงและยังไม่เป็นที่รับรู้กันมากนัก … Continue reading โครงการทวาย: ว่าด้วยพัฒนาการ ผลกระทบ และการต่อสู้